Rastriya Swasthya Bima Yojana

Rastriya Swasthya Bima Yojana (RSBY)

Helpline No:1800-233-4200

List of Enrolled Hospitals.

Enrollment Status of Mahasamund District (BPL).

SNo. Block Total BPL Family (Rural) Achievement Round-1 Round-1 % Achievement Round-2 Round-2 % Achievement Round-3 Round-3 % Remark
1. Mahasamund 25832 15435 60% 15299 59% 17117 66% --
2. Bagbahara 20762 13496 65% 11738 57% 13938 67% --
3. Pithora 21006 13161 63% 14082 67% 14132 67% --
4. Basna 24861 16299 66% 14949 60% 20543 83% --
5. Saraipali 26522 17392 66% 16082 61% 22990 87% --
  Total 118983 75783 64% 672150 61% 88720 75% --

Enrollment Status of Mahasamund District (Rural).

SNo. Block Total BPL Family (Rural) Achievement Round-1 Round-1 % Achievement Round-2 Round-2 % Achievement Round-3 Round-3 % Remark
1. Mahasamund 18571 10908 59% 11687 64% 10875 59% --
2. Bagbahara 17188 11009 64% 9676 56% 11782 69% --
3. Pithora 19665 12211 62% 13246 67% 12997 66% --
4. Basna 23274 15261 66% 14202 61% 18816 81% --
5. Saraipali 23335 15140 65% 14300 61 19975 86% --
  Total 102033 64529 63% 63111 62% 74445 72.96% --

Enrollment Status of Mahasamund District (Urban)

SNo. Block Total BPL Family (Rural) Achievement Round-1 Round-1 % Achievement Round-2 Round-2 % Achievement Round-3 Round-3 % Remark
1. Mahasamund & Nagar Panchayat Tumgaon 7261 4527 62% 3612 46% 4004 55% --
2. Nagar Panchayat Bagbahara 3574 2487 70% 2062 58% 1775 49.66% --
3. Nagar Panchayat Pithora 1341 950 71% 836 62% 733 54.66% --
4. Nagar Panchayat Basna 1587 1038 65% 747 47% 1159 73.03%  
5. Nagar Panchayat Saraipali 3187 2252 71% 1782 56% 2563 80% --
  Total 16950 11254 66% 9039 52% 10234 60.38% --